ඔබේ මුහුණේ අයිස් කැටයක් අතුල්ලුවහොත් ඔබේ සමට සිදුවන දේ

අයිස් ෆේශල් කිරීමේ මූලික ආකාරය වන්නේ ඇස් යට සහ මුහුණේ ඉදිමුම අඩු කිරීම සදහා අයිස් කැටයක් භාවිතා කිරීමයි.මෙම පිළිවෙත බොහෝ කලක සිට ස්කින් කෙයාර් කිරීමේ ක්‍රම අතර මූලික අංගයක් ලෙස …

ඔබේ මුහුණේ අයිස් කැටයක් අතුල්ලුවහොත් ඔබේ සමට සිදුවන දේ Read More